شهریار : برگزاری انتخابات داخلی تعیین سمت انجمن

1397/4/14
انتخابات داخلی اعضای هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان شهریار برگزار گردید و اعضاء به سمتهای ذیل تعیین گردیدند.

آقای بنیامین جاهدی          عضو هیأت مدیره و رئیس انجمن
آقای سید محسن قریشی       عضو هیأت مدیره و نایب رئیس انجمن
آقای علیرضا عبدالعلی        عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن
آقای علی عین آبادی         عضو هیأت مدیره انجمن

نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211206-021
فکس : 83211249-021

www.ahhmot.ir