ملارد: انتخابات تعیین سمت داخلی انجمن ملارد

1397/4/12
انتخابات داخلی اعضای هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ملارد برگزار گردید و اعضاء به سمتهای ذیل تعیین گردیدند.

آقای مجید یجک              عضو هیأت مدیره و رئیس انجمن
آقای سید ابراهیم حسنلی       عضو هیأت مدیره و نایب رئیس انجمن
آقای جواد رحمتی نسب        عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن
آقای حسین حسنی             عضو هیأت مدیره انجمن
آقای مهدی ربیعی            عضو هیأت مدیره انجمن

نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211206-021
فکس : 83211249-021

www.ahhmot.ir