فراخوان اعطاء گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران

1398/8/11

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران طی اقدامی مشترک مطابق سنوات گذشته و بر اساس دستورالعمل ها و آیین نامه های ابلاغی اقدام به برگزاری فرآیند اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران به واحدهای متقاضی نموده است.

بدینوسیله از متقاضیان دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استان دعوت بعمل می آید حداکثر تا مورخ 1398/8/30 فرم شماره یک ثبت نام را پس از دانلود از لی